Modlitba snúbencov

Modlitba č. 1

Ty sám si Lásku povýšil na drevo kríža, kde si dokázal, ako veľmi je Láska potrebná k sebadarovaniu a k spáse. Ďakujem Ti za to, že sme sa mohli spoznať. Za to, že každý deň nám ukazuješ svoju veľkosť v maličkostiach. Za to, že len vďaka tvojej dobrote našich dní lásky môže stále pribúdať. Prosíme ťa, aby tento čas zasnúbenia bol časom radosti, rozmnožovania lásky medzi nami a našimi rodinami a vďačností za to, že vďaka tvojej milosti môžeme spojiť naše životy tvojím požehnaním. Pomáhaj nám hľadať tvoju vôľu a zabúdať na to, čo chceme my. Nech naše myšlienky sú tvojimi myšlienkami a naše túžby tvojimi túžbami. Nech tvoja Láska zvíťazí nad každou zlou mocou v našom vzťahu. Ochraňuj nás svojím Svätým Duchom pred všetkými klamstvami, ktorými sa nás bude snažiť tento svet oklamať. Vyznávame, že náš vzťah chceme tvoriť v jednote s Tebou po celý náš život. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Amen.

Modlitba č. 2

Pane Bože, ďakujem ti za šťastie, ktoré nám dávaš.
Ty si nás viedol, aby sme sa zišli.
Pomáhaj nám, aby sme zostávali pri sebe
a pomáhali si na ceste k manželstvu.
Láska žije odpúšťaním.
Čím viac budeme milovať jeden druhého,
tým viac porastie aj naša láska k tebe.
Daj, nech sa hlbšie spoznávame,
vrúcne milujeme
a každou nežnosťou vyznávame
srdcom i ústami:
Mám ťa rád. Ty si láska. Amen.

Tip na knihu: Jedno srdce, jedna duša

Modlitba č. 3

Pane Ježišu, prameň šťastia a života, ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na večnej láske. Ty mi posielaš v ústrety moju snúbenicu (môjho snúbenca), aby som spojil(a) svoj život s jej (jeho) životom a aby sme obidvaja v posvätnej láske sprítomňovali tajomstvo tvojej lásky k tvojej svätej Cirkvi. Žehnaj nás a posilňuj nás milosťou, aby sme sa svedomite, s čistým srdcom pripravili na sviatosť manželstva. Chráň nás od pokušení, prehlbuj v nás opravdivú lásku a priprav nás na tú veľkú chvíľu, keď ty sám sviatostne spečatíš našu lásku, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov. Amen.

Modlitba č. 4

Trojjediný Bože, ty si prameňom a cieľom každej pravej lásky. Chválime ťa za to, že zveruješ ľuďom dar lásky a povolávaš nás, aby sme sa jeden pre druhého stávali znamením tvojej lásky. Pomáhaj nám, aby sme spoločne hľadali tvoju vôľu a rástli vo vzájomnej láske. Veď nás, nech sa prehlbuje naša vzájomná úcta a nech sa učíme odpúšťať jeden druhému. Buď stále s nami a daj, aby nás náš vzájomný vzťah viedol stále bližšie k tebe. Napĺňaj nás svetlom svojho Ducha, aby sme sebaovládanie nevnímali ako zbytočnú záťaž, ale ako prípravu na radostné odovzdanie sa jeden druhému vo sviatosti manželstva. Panna Mária, buď ochrankyňou nášho vzťahu, nech sú naše prejavy vzájomnej lásky v súlade s Božím plánom. Amen.