Modlitba Otčenáš sa má zmeniť

Pápež František navrhuje, aby sa v najznámejšej kresťanskej modlitbe Otčenáš slovné spojenie „neuveď nás do pokušenia“ nahradilo slovami „nedovoľ nám upadnúť do pokušenia“. Odôvodňuje to tým, že Boh by ľudí neviedol k hriechu.

Niektorí navrhovanú zmenu vítajú, iní ju vnímajú ako nezmyselnú a zbytočnú. Napríklad vo Francúzsku sa už kresťania od začiatku tohtoročného adventu modlia po novom. V slovenských kostoloch ale pravdepodobne zostane v pôvodnom znení. Pravdou je, že známa modlitba sa nemení prvýkrát. Preklady do rôznych jazykov a vývoj jazykov samotných ju už mnohokrát zmenili. „Je to jedna z najstarších modlitieb. Dokonca podľa biblickej tradície je to modlitba, ktorú samotný Ježiš Kristus naučil modliť sa svojich učeníkov,“ vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská. Pôvodne bol Otčenáš modlitbou v aramejčine, teda v jazyku, v ktorom sa rozprávalo v časoch Ježiša Krista. „Potom bola preložená do starogréčtiny a latinčiny. Na našom území po príchode Cyrilometodskej misie ju preložili do staroslovienčiny,“ dodáva Nádaská.

Hoci je Otčenáš spoločnou modlitbou všetkých kresťanov na celom svete, aj pri jednotlivých cirkvách nájdeme malé obmeny. Rímskokatolícka forma je najkratšia. Grécki katolíci do modlitby dodali viac slov a evanjelici si v modlitbe ponechali aj slová, ktoré sa dnes považujú za archaizmy. Rozdiely v najznámejšej modlitbe sú aj v každom regióne Slovenska. Tak ako sa v každom regióne rozpráva iným nárečím, tak sa aj ľudia modlia na desiatky rôznych spôsobov.

Či sa napokon v kostoloch budeme učiť modliť po novom je zatiaľ otázne. Kým sa s novou modlitbou stotožníme a dostane sa do všetkých domácností, môže  podľa etnologičky Kataríny Nádaskej trvať minimálne jednu generáciu.