Modlitba na Zelený Štvrtok

Modlitba č. 1

Najdobrotivejší Pane Ježišu Kriste, ja, Tvoje nehodné stvorenie, so zarmúteným srdcom rozjímam o pamiatke Tvojej poslednej večere, ktorú si konal so svojimi učeníkmi.

Teraz prišiel čas, ktorý si tak očakával pre spásu sveta, čas, v ktorom sa vyplní všetko, čoho predobrazom bol veľkonočný baránok. Pane, Ty si očakával, aby si vyslobodil svojou smrťou na kríži všetkých ľudí z otroctva hriechu, smrti a pekla. Kiež by som sa mohol(a) stať hodným(ou) Tvojich svätých darov. Ďakujem Ti za všetky dobrodenia, ktorí mi preukazuješ, najmä za to, že si ustanovil Sviatosť svojho Tela a svojej Krvi na posilnenie našich duší.

Najláskavejší Ježišu, skrze lásku, ktorú si mal k svojim učeníkom, keď si im umýval nohy, prosíme Ťa, udeľ mi svoju milosť, aby som Tvoje telo a krv v najsvätejšej Sviatosti oltárnej ctil(a) s dokonalou láskou a klaňal(a) sa Ti so silnou vierou. Nedopusť, aby Tvoja najdrahšia krv bola pre mňa zbytočne vyliata, ale daj, aby sa Ti páčila moje duša, obmytá od škvŕn hriechu. Amen.

Tip na knihu: Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety

Modlitba č. 2

Ó, Pane Ježišu, aby sa dielo Tvojho utrpenia na kríži dotklo každej duše v každej chvíli, ochotne si sa rozhodol vydať sám seba na oltár. Počas poslednej večere si povedal: „Toto robte na moju pamiatku.“ Týmito slovami si dal apoštolom a ich nasledovníkom moc svätiť a príkaz robiť to, čo si Ty sám robil.

Verím, že svätá omša je obetou i spomienkou, ktorá sprítomňuje Tvoje utrpenie, smrť a vzkriesenie. Pomôž mi uvedomiť si, že svätá omša je tým najväčším darom, aký nám Boh dal a najväčším darom, ktorý mi môžeme dať Bohu. Amen.