Za prítomnosti neba i zeme naplnených tvojou slávou, kľačiac na kolenách pred tvojím božským Majestátom ti odovzdávam svoje telo i dušu, svätý Boží Duch.

Klaniam sa jasu tvojej čistoty, trvalej neporušenosti tvojej spravodlivosti a moci tvojej lásky.

Ty si sila a svetlo mojej duše; v tebe žijem, uvažujem a konám. Kiež by som nikdy nezhrešil proti tebe a nikdy ťa nezarmútil svojím tvrdošijným odporom voči tvojej milosti!

Riaď moje myšlienky; daj, aby som vždy počúval tvoj hlas a poslúchal tvoje jemné vnuknutia.

Primkýnam sa k tebe, odovzdávam sa ti a prosím, aby tvoje milosrdenstvo bedlilo nad mojou slabosťou.

Padám na kolená k nohám nášho ukrižovaného Pána Ježiša Krista a kontemplujem jeho rany, naplnený dôverou v jeho predrahú krv. Klaniam sa jeho otvorenému boku a prebodnutému srdcu a prosím ťa, Duchu hoden všetkej lásky, posila v mojej krehkosti, ochráň ma pred každým pokleskom, a keď padnem, ponáhľaj sa mi na pomoc so svojím odpustením.

Duchu Svätý, Duch Otca i Syna, udeľ mi, prosím, svoju milosť, aby som ti mohol vždy a všade prespevovať: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“

Duch múdrosti, riaď všetky moje myšlienky, slová a skutky od tejto chvíle až po hodinu mojej smrti.

Duch rozumu, poučuj a vzdelávaj ma. Duch rady, usmerňuj ma v mojej neskúsenosti.

Duch sily, posilňuj ma v mojej slabosti. Duch poznania, rozptýľ moju nevedomosť.

Duch nábožnosti, pomôž mi vytrvať na správnej ceste. Duch bázne, ochraňuj ma od všetkého zla.

Duch pokoja, daruj mi svoj pokoj.

Duchu Svätý, daj, aby som vždy verne slúžil Bohu, a udeľ mi silu, aby som vo všetkých situáciách, do ktorých ma postavíš, konal s dobrotou a láskavosťou, miernosťou a vernosťou, trpezlivosťou a láskou, radosťou a zhovievavosťou.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Ďalšie tipy na knihy: Litánie k Duchu Svätému s rozjímaniami, Novéna k Duchu Svätému: Prosba o jeho sedem darov, Sedem darov Ducha Svätého pre dušu