Pôvod modlitby pancier sv. Patrika

Ide o modlitbu, ktorú podľa tradície zostavil sv. Patrik, apoštol Írska, približne vo veľkonočnom období roku 433. Podľa životopisných údajov ju zložil v rozhodujúcej chvíli, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska a aby zlikvidovali svätého Patrika. Vďaka tejto modlitbe, ktorú prednášal Bohu s veľkou pokorou a dôverou, však ostal nažive a bol neustále chránený od každého zla.

Z Božieho vnuknutia sa vydal na cestu k najvyššiemu vládcovi vtedajšieho Írska, kráľovi Leoghairovi, na vrch Tara, na ktorom sa nachádzalo hlavné mesto vtedajšieho Írska, zasvätené pohanským božstvám. Na tomto mieste sa prinášali najväčšie pohanské kultové obety a vzývali sa démonické sily. Kráľ poveril druidov, aby sa ukryli v blízkosti cesty, po ktorej mal sv. Patrik prichádzať, a aby ho zabili. Keď sv. Patrik a jeho spolupracovníci prechádzali týmto nebezpečným úsekom, spievali Bohu uvedený hymnus. Podľa tradície druidi videli iba laň nasledovanú mláďatami a nechali ich prejsť. Preto sa tento hymnus nazýva aj Volanie lane (The Deer’s Cry) a bol zhudobnený. Pri stretnutí svätého Patrika a druidov na vrchu Tara svätec a jeho družina boli priamo pred očami kráľa Božou mocou uchránení od nepriateľských úkladov a dokonca bol porazený aj najvyšší arciknieža druidov, keď vykonával levitáciu prostredníctvom démonických síl. Božia moc pôsobenie temných síl zničila a on sa zrútil dolu. Božou mocou boli zničené všetky čary a ich účinky. Keď najvyšší vládca Leoghaire videl Božiu silu, ktorá konala skrze svätého Patrika, udelil povolenie hlásať evanjelium. Podľa vzoru sv. Pavla, ktorý hovorí v Liste Efezanom (6, 11n), aby sme si obliekli Božiu výzbroj, je aj v tejto modlitbe zahrnuté obliekanie si jednotlivých častí Božej výzbroje prostredníctvom vzývania Najsvätejšej Trojice, moc tajomstiev života Pána Ježiša Krista a pomoc anjelov a svätých. Ide o prosbu, aby sa všetka uvedená duchovná moc postavila medzi človeka a to, čo by chcelo škodiť jeho duši i telu – diabol, žiadostivosť, prírodné živly.

Táto modlitba má v Cirkvi a najmä v anglicky hovoriacich krajinách dlhú tradíciu. Jej časti sa používajú ako pieseň i ako hymnus v rámci liturgie hodín. V samotnej angličtine existuje niekoľko verzií. Tento preklad bol zostavený podľa doslovného prekladu starého írskeho textu tak, aby bol čo najzrozumiteľnejší na pochopenie pri zachovaní duchovného významu a tiež teologickej jednoznačnosti (alebo presnosti). Nech slúži na duchovnú pomoc a ochranu osobitne pre tých, ktorí sú vystavení pokušeniam a mimoriadnemu pôsobeniu Zlého. Je potrebné prosiť o ochranu s veľkou pokorou a vytrvalosťou pravidelne každý deň, najlepšie vždy ráno.

Tip na knihu: Pane, príď mi na pomoc

Modlitba

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice.
Verím v jedného Boha v troch osobách,
Stvoriteľa neba i zeme.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
moc Kristovho vtelenia a krstu,
moc jeho ukrižovania, smrti a pochovania,
moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,
moc jeho príchodu v deň Posledného súdu.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
moc lásky serafínov,
poslušnosti anjelov,
nádej na vzkriesenie a život večný,
moc modlitieb patriarchov,
predpovedí prorokov,
kázaní apoštolov,
viery vyznávačov,
čistoty svätých panien,
moc skutkov spravodlivých ľudí.

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech mi neuškodí, ale pomáha
sila neba,
svetlo slnka, jas mesiaca,
nádhera ohňa, žiara blesku,
prudkosť vetra, hlbokosť mora,
pevnosť zeme, tvrdosť skál.¹

Obliekam si dnes Božiu výzbroj a prosím,
Božia sila nech ma sprevádza,
Božia moc nech ma drží,
Božia múdrosť nech ma učí,
Božie oko nech bdie nado mnou,
Božie ucho nech ma počúva,
Božie Slovo nech mi dáva hovoriť,
Božia ruka nech ma vedie,
Božia cesta nech sa predostiera predo mnou,
Boží štít nech ma kryje.

Boh nech je mojím útočiskom a ochranou
pred osídlami démonov,
pred zvodmi vášní,
pred žiadostivosťou,
pred každým, kto mi zamýšľa ublížiť,
či zďaleka, či zblízka,
či málo, alebo veľa.

Dnes vzývam všetky tieto moci
proti každej nepriateľskej nemilosrdnej sile,
ktorá môže ublížiť môjmu telu a mojej duši,
proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temnému zákonu pohanstva,
proti falošnému učeniu bludárstva,
proti zradnosti modloslužobníctva,
proti čarovaniu žien, kováčov a druidov
(akýchkoľvek čarodejníkov, okultistov, ezoterikov,
mágov, veštcov, špiritistov, satanistov, psychotronikov,
zloprajníkov, ohováračov, podvodníkov a pod.²),
proti všetkému, čo ničí a spútava dušu i telo človeka.

Kristus nech ma chráni
pred každou otravou, pred ohňom,
pred utopením, pred smrteľným zranením,
aby som mohol prijať hojnú odmenu.

Kristus so mnou, Kristus predo mnou,
Kristus za mnou, Kristus vo mne,
Kristus podo mnou, Kristus nado mnou,
Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici,
Kristus v dome, Kristus na voze, Kristus na lodi
(v mojom byte, aute, autobuse, práci, spoločenstve… ²).
(Kristus, keď si líham, Kristus, keď si sadám, Kristus, keď vstávam. ³)

Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus v ústach každého, kto ku mne hovorí.
Kristus v každom oku, ktoré ma vidí.
Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje.

(Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? (Ž 27, 1)
Kristus je moja spása.
Nech je tvoja pomoc, ó, Pane, neustále s nami.)

Obliekam si dnes Božiu výzbroj
a prosím, nech ma sprevádza
veľká moc vzývania Najsvätejšej Trojice.
Verím v jedného Boha v troch osobách,
Stvoriteľa neba i zeme.

1 – Z kontextu vyplýva zmysel, aby mi prírodné živly neuškodili, ale z Božej milosti, usmernené a podriadené Bohu,
pôsobili na väčšiu česť a slávu Božiu v spásnom Božom pláne. Zároveň, analogicky, ide o prosbu proti prírodným
pohromám, ako sú záplavy a pod. Nejde o pohanské vzývanie prírodných živlov na spôsob modloslužby, teda pripisovať
stvoreným veciam vlastnosti, ktoré patria iba Bohu. KKC 2112 – 2113.
2 – Môžeš doplniť podľa súčasných podmienok, v ktorých sa nachádzaš.
3 – V niektorých prekladoch možno nájsť aj tento dodatok.

(Zostavené podľa katolíckej encyklopédie http://www.newadvent.org/cathen/11554a.htm;
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick%27s_Breastplate a brožúry Svätý Patrik: Vyznanie. Zvolen: JAS, 2008.)