Modlitba za rodinu

Modlitba č. 1

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista,
ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého,
ktorý je poslom tvojej lásky k nám,
aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,
lebo len ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky,
slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,
ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky,
ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj,
aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov.
Amen.
(Ján Pavol II.)

Modlitba č. 2

Ó, Ježišu, najláskavejší Spasiteľ, Ty si zostúpil z neba a osvietil si svet svojím učením a príkladom. Najväčšiu časť svojho pozemského života si strávil v chudobnom nazaretskom dome, poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii. Tým si posvätil tú rodinu, ktorú majú mať za vzor všetky kresťanské rodiny.
Prijmi milostivo pod svoju ochranu i našu rodinu, ktorá sa Ti teraz s dôverou obetuje a zasväcuje. Chráň ju a posilňuj ju neustále v bázni voči Tebe. Zachovávaj v nej obetavú lásku a domáci pokoj, aby sa takto vždy viac podobala svätému vzoru nazaretskej Rodiny, aby z našej rodiny nikto nezahynul, ale každý dosiahol večný život.
Preblahoslavená Panna Mária, najláskavejšia Matka Ježiša Krista a naša Matka, dobrotivo nám vypros, aby Pán Ježiš láskavo prijal toto naše pokorné a dôveryplné zasvätenie a požehnával našu rodinu, zasvätenú Svätej rodine.
Svätý Jozef, hlava Svätej rodiny, ochranca Ježiša a Márie, pomáhaj nám vo všetkých našich potrebách. Nauč nás v rodine spoločne sa modliť, svedomite pracovať, trpezlivo znášať ťažkosti a kríže a to všetko pre Boha a pre spásu našich duší. Takto máme nádej raz s Tebou a s Pannou Máriou v nebi večne chváliť svojho Božského Vykupiteľa, Ježiša Krista.
Amen.

Modlitba č. 3

Svätý Jozef, buď nám otcom v srdci svojom vždy milostnom.
Daj miestečko prosbám našim ochraňuj nás časom každým,
vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú,
by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli,
by nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa,
to je dnes tu prosba naša, čo sa k tebe vrúcne vznáša.
Medzi nami tu ostávaj vtedy bude vždy u nás raj.
Kľúče domu k tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne,
ochraňuj vždy starostlivo, čo by duši poškodilo,
skrývaj našich milých i nás v srdci Pána po každý čas,
nech žijeme v kraji zemskom, jak ty v dome Nazaretskom,
by sme ťa večne chválili a s tebou v nebi prebývali.

Tip na knihu: Kniha o rodičovstve

Modlitba č. 4

Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi,
Otče, ktorý si Láska a život,
daj, aby sa každá ľudská rodina na zemi stala skrz tvojho Syna Ježiša Krista zrodeného zo ženy
a skrz Ducha Svätého prameňom Božej lásky,
skutočným chrámom života a lásky pre generácie, ktoré sa neustále obnovujú.
Daj, aby tvoja milosť viedla myšlienky aj skutky manželov k dobru ich rodín aj všetkých rodín na celom svete.
Daj, aby mladej generácie našli v rodine silnú podporu pre svoju ľudskosť a rast v pravde a láske.
Daj, aby láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, bola silnejšia ako každá slabosť a každá kríza, ktorými niekedy naše rodiny prechádzajú.
A konečne, na príhovor Svätej rodiny z Nazareta, daj, aby Cirkev v rodine a prostredníctvom rodiny mohla plodne naplniť svoje poslanie uprostred všetkých národov zeme.
Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je Cesta, Pravda a Život na veky vekov.
Amen.

Modlitba č. 5

Mária,
Matka Pôvodcu života,
Matka všetkých živých,
pomáhaj celému ľudstvu,
aby si stále viac vážilo veľkého daru života.
Žehnaj rodinám a urob z nich svätyne pohostinnosti,
lásky a úcty k životu ľudskej bytosti. Amen.

Modlitba č. 6

Daj, Bože,
tejto rodine lásku,
aby ju vedela priniesť ľuďom.
Ukáž jej,
že môže byť taká šťastná,
ako bola tvoja rodina v betlehemskej maštaľke. Amen.

Modlitba č. 7

Otče náš, ďakujem, že Ti záleží na celej našej rodine. Prosím, aby Ťa všetci moji blízki mohli spoznať.
Pomôž mi byť pre nich príkladom lásky a služby. Vyznávam, že všetci potrebujeme Tvoje múdre a láskyplné vedenie, aby sme mohli vytvárať krásne rodinné spoločenstvo. Ochraňuj naše deti, aby neboli strhávané zlými príkladmi. Čakám na Tvoju pomoc a prosím buď v našej domácnosti Pánom. Daj, aby náš rodinný život bol vedený Tvojim slovom a modlitbou. Prosím Ťa, aby sa naša rodina stala oázou pokoja v dnešnej nepokojnej a narušenej dobe. Amen.