Modlitby pre prvoprijímajúce deti (1. sväté prijímanie)

Ktoré modlitby by mali poznať deti, ktoré sa chystajú na prvé sväté prijímanie?

Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus
Naveky. Amen.

Znamenie Kríža (prežehnanie sa)
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď
kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb
náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav
nás Zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu
smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech
je teraz, i vždy i na veky vekov. Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia
Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici
Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.
Amen.

Modlitba k anjelovi strážcovi
Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj, pomocnú mi
ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý, a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený.
Amen.

Modlitba za rodičov
Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, dožič, aby dlho
žili, žehnaj mojich rodičov. Otec, mama pre nás žijú, v práci sily
tratia. Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. Amen.

Modlitba k Panne Márii
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj
zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého
nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas, Mária…
Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas, Mária…
A slovo sa telom stalo. A prebývalo medzi nami.
Zdravas, Mária…
Oroduj za nás svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní
Kristových prisľúbení.
Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš
Kristus sa stal človekom, prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba pri stolovaní
Pred jedlom: Požehnaj, Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej
štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Po jedle: Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje
dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Ľútosť
Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som
ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče
odpusť mi pre krv Kristovu.

Tip na knihu: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Modlitba pred svätým prijímaním
Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Ty si môj Spasiteľ a Vykupiteľ.
Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si prítomný vo Sviatosti oltárnej
ako Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš
byť pokrmom mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim
po tebe. Príď, Pane Ježišu. Posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, aby
som bol/a/ šťastný/á/ naveky. Amen.

Modlitba po svätom prijímaní
Môj priateľ Ježiš, ďakujem ti, že si prišiel ku mne. Klaniam sa ti
a milujem ťa. Pomáhaj mi zachovať si čisté srdce, aby som ťa často
mohol/a/ prijímať pri svätej omši. Posilňuj ma v láske k druhým,
najmä v láske a poslušnosti k rodičom. Pomáhaj mi dobre si
plniť svoje povinnosti. Daj mi silu, aby som svojich spolužiakov
a kamarátov viedol/a/ dobrým príkladom k tebe. Pane Ježišu,
požehnaj mňa i všetkých mojich drahých. Amen.

PRAVIDLÁ ŽIVOTA VIERY

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha, 2. Lakomstvo, 3. Smilstvo, 4. Závisť, 5. Obžerstvo, 6.
Hnev, 7. Lenivosť

Sedem sviatosti
1. Krst, 2. Birmovanie, 3. Sviatosť oltárna, 4. Sviatosť zmierenia, 5.
Pomazanie chorých, 6. Posvätenie kňazstva, 7. Manželstvo

Sedem darov Ducha Svätého
1. Múdrosť, 2. Rozum, 3. Rada, 4. Sila, 5. Poznanie, 6. Nábožnosť,
7. Bázeň voči Bohu

Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4.Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6.Božia milosť je na spásu potrebná.

Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, tvoj Boh!
Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho
blížneho ako seba samého. /porov. Lk 10,27-28/

Pätoro cirkevných prikázaní
Schválené Konferenciou biskupov Slovenska
1. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať
Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.