Modlitba rodičov za deti

Modlitba č. 1

Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste, stráž vieru našich detí, daj aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili niekedy v živote z cesty k Tebe.Duchu Svätý, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu, prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože podporuj nás rodičov, aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života. Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi. Amen.

Modlitba č. 2

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách.

Pane Ježišu, v Tvojom mene im žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám im v Tvojom mene, aby boli zdraví duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba z celou našou rodinou.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal/a s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou.

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac, ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky.

Amen.

Tip na knihu: Moc modlitby rodiča

Modlitba č. 3

Pane, prichádzam k tebe v Ježišovom mene a dávam ti (meno dieťaťa).
Som presvedčený/á, že ty jediný najlepšie vieš, čo je pre neho/ňu najlepšie. Ty jediný vieš, čo potrebuje. Odovzdávam ti ho/ju, aby si sa o neho/ňu staral a chránil ho/ju.
Uč ma, ako sa mám modliť a veď ma v tom, za čo sa mám modliť.
Ďakujem ti, že môžem s tebou spolupracovať na jeho/jej výchove a že na to nie som sama. Som vďačná, že sa nemusím spoliehať na neisté a stále sa meniace výchovné metódy tohto sveta, ale že mi dávaš vo svojom slove jasné smernice a múdrosť, keď ťa prosím o odpoveď.
Ďakujem ti, Pane, za nádherný dar, ktorým toto dieťa pre mňa je. Pretože tvoje slovo hovorí, že každý dobrý dar pochádza od teba, viem, že si mi (meno dieťaťa) dal, aby som sa o neho/ňu starala a vychovala ho/ju. Pomáhaj mi v tom.
Ukáž mi, v čom na ňom/nej stále lipnem a pomôž mi odovzdať ho/ju pod tvoju ochranu, tvojmu vedeniu a tvojim radám. Pomôž mi, aby som nežila v strachu z možného nebezpečenstva, ale v radosti a pokoji.
Spolieham sa na teba vo všetkom a s dôverou odovzdávam svoje dieťa do tvojich rúk. Amen.

Modlitba č. 4

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh. Amen.

Modlitba č. 5

Nebeský Otče, zveril si nám deti, aby sme ich vychovali k tvojej oslave a pre ich večné šťastie. Stvoril si ich k svojmu obrazu a krstom si ich prijal za svoje. Sú to tvoje deti a majú tvojimi zostať. Sú to zároveň aj naše deti, po nás zdedili svoje vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnaj im. Ochraňuj ich v nebezpečenstvách života a v pokušeniach. Uchovaj im pravú vieru. Daj im dobrých kamarátov a úprimných priateľov. Osvieť ich pri voľbe povolania, aby ťa mohli osláviť spoluprácou na tvojom stvoriteľskom diele. Nám potom, nebeský Otče, pomôž, aby sme ich viedli k tebe s cieľavedomou dôslednosťou a so srdečnou dobrotou. Daj nám, aby sme sa na nich dočkali radosti. Nech ti môžeme raz povedať: Tu sú deti, ktoré si nám zveril.

Svätá Mária, Matka Božia, ujmi sa našich detí. Veď si tiež ich matka. Buď im, kráľovná anjelov, spolu s ich anjelmi strážnymi stálou ochrankyňou a veď ich po cestách života do kráľovstva večného radovania, kde sa aj my s nimi túžime stretnúť znova a navždy. Amen.