Modlitby na celý týždeň

NEDEĽA – Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a stvoril na svoj obraz. Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi brány nebies. Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré každodenne prijímam z jeho nekonečného dobrodenia. Sláva buď všetkým trom božským osobám, Najsvätejšej Trojici, ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Klaniam sa ti Najsvätejšia Trojica, ctím ťa a s najponíženejšou vďačnosťou ti vďaky vzdávam, že si sa nám zjavila toto slávne nepochopiteľné tajomstvo. Prosím ťa udeľ mi milosti, aby som až do smrti zotrval/a vo vyznávaní tejto viery, a tak si zaslúžil/a uvidieť a chváliť v nebi po všetky veky jediného Boha v troch osobách, v ktorého už tu na zemi pevne verím : Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého. Amen.

PONDELOK – Modlitba k Duchu Svätému

Bože, Duch svätý, Duch Boží, Duch lásky a pravdy, najdobrotivejší pôvodca svätosti mojej duše. Klaniam sa ti v poníženosti ako počiatku a prameňu mojej večnej blaženosti; najponíženejšie vďaky ti vzdávam ako najvyššiemu darcovi všetkých darov a dobrodení, ktoré prijímam z neba; vzývam ťa ako prameň svetla a sily, ktorá je mi potrebná, aby som poznal/a a vykonával/a Božiu vôľu a každé dobro. Duch svetla a sily, osvieť môj rozum, posilňuj moju vôľu a očisti moje srdce.
Odpusť mi Duch milosti a milosrdenstva moju mnohonásobnú nevernosť a slepotu, ktorou som často odmietal/a pokyny tvojej milosti, Pomocou tvojej milosti chcem prestať v odporovaní. Áno, chcem ochotne vykonať všetko, k čomu ma pobádaš, aby som okúsil/a ovocie tvojich darov a mohol/a požívať večnú blaženosť Božieho dieťaťa. Amen.

UTOROK – Modlitba k Anjelovi strážcovi

Svätý anjel, tebe Boh podľa svojej veľkej dobroty nariadil starať sa o môj život, ty mi pomáhaš vo všetkých mojich potrebách, tešíš ma vo všetkých mojich biedach, chrániš ma vo všetkých mojich malomyseľnostiach a bez prestania mi vyprosuješ nové milosti. Ďakujem ti za všetky dosiaľ preukázané dobrodenia. Vrúcne ťa prosím, najláskavejší môj ochranca, staraj sa o mňa i v budúcnosti, ochraňuj ma pred všetkými mojimi nepriateľmi, odvracaj odo mňa každú príležitosť na hriech a vyprosuj mi od Boha milosť, aby som tvoje sväté vnuknutia počúval/a a verne ich vykonával/a. Zvlášť ťa prosím, ochraňuj ma v hodine smrti a neopusť ma, kým ma nezavedieš do príbytkov večného pokoja a slávy. Amen.

STREDA – Modlitba k svätému Jozefovi

Svätý Jozef, ty si bol verným a múdrym služobníkom, ktorému Boh zveril opateru Svätej rodiny a ktorého ustanovil za pestúna a ochrancu života Ježiša Krista, za verného spolupracovníka na veľkom diele vykúpenia sveta a za pomocníka najsvätejšej Matky. Ty si mal šťastie žiť s Ježišom a Máriou a zomrieť na ich svätých rukách. Najsvätejší ženích Božej Matky, ty vzor a mocný patrón všetkých čistých, ponížených, trpezlivých a Bohu oddaných duší, nesklam moju dôveru, ktorú v teba skladám, a milostivo prijmi dôkazy mojej oddanosti.
Najponíženejšie vďaky vzdávam Pánu Bohu za tie zvláštne milosti, ktorými ťa obdaroval. Teba však prosím, svojím mocným orodovaním mi získaj u neho milosti, aby som mohol/a horlivo nasledovať tvoje čnosti. Prihováraj sa teda za mňa, svätý Jozef, pre tú lásku, ktorú si preukazoval Ježišovi a Márii, a ktorú Ježiš a Mária preukazovali tebe. Získaj mi to veľké šťastie, aby som žil/a i zomrel/a v láske Ježiša a Márie. Amen.
Tip na knihu: Moje modlitby

ŠTVRTOK – Modlitba k Oltárnej sviatosti

Sviatostný Ježišu, nie som schopný vysloviť všetky myšlienky a city, ktorými sa ti klaniam, Prijmi aspoň to, že tu kľačím pred tebou a že ti s hlbokou vďačnosťou obetujem tieto chvíle skromnej poklony.
Verím, Pane, že že si tu v Eucharistii prítomný. Verím, že si tu práve tak, ako v nebi u svojho Otca, medzi anjelmi a svätými. Verím, že tvoj božský pohľad spočíva teraz na mne a že s láskavosťou a porozumením prijímaš vzdychy môjho srdca. Oltárna sviatosť je pre mňa živou skutočnosťou, tvoja prítomnosť je mojou blaženosťou. Úprimne ti ďakujem, Spasiteľ môj, že si nám ustanovil túto sviatosť, že si takto vždy s nami a že nás neopúšťaš v časnom živote naplnenom rôznymi starosťami.
Ježišu Kriste, ty si moja nádej! V tomto živote ma môžu sklamať a opustiť aj tí najvernejší ľudia. Viem, že ty ma neopustíš nikdy. Ty vždy zostaneš so mnou, ty mi budeš vždy tým istým láskavým Bohom a Majstrom. Ty mi budeš vždy potešiteľom a svätou posilou, ty si moja nádej. Nežiadam odmenu od ľudí. Mňa blaží, keď môžem plniť tvoju svätú vôľu, keď pracujem a modlím sa s vedomím, že ma ty vidíš, že ma ty žehnáš a že si spokojný s mojou prácou a s mojím životom. Ty si pre mňa moja jediná odmena, ty si cieľ môjho života a každej mojej námahy, ty si moja opora.
Milujem ťa nadovšetko, láskavý Spasiteľ, ktorý sa tak skromne ukrývaš vo svätostánku, aby si nás posilnil. Len cez teba chcem milovať ostatných, ktorých si mi zveril a ktorí sú môjmu srdcu blízki. Tá číra ľudská láska je plytká a nestála. Ľudská láska je len vtedy stála a vie prinášať obety, keď je spojená s Božou láskou, láskou Najvyššieho.
Ty si Boh. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa nadovšetko. A klaniam sa ti v tejto zázračnej Oltárnej sviatosti. Viem, že som nehodný, viem, že mnohými hriechmi urážam tvoje božské Srdce. Ale som slabý človek, odpusť mi, Pane. Zo srdca ľutujem, že som ťa urazil/a, že som myslel/a, hovoril/a alebo konal/a proti tvojím zákonom. Uznávam svoju vinu a chcem sa polepšiť. Chcem prichádzať k tvojmu svätostánku s čistým svedomím a pokorným srdcom. Ale bez tvojej pomoci, bez tvojej milosti by som si nevládal/a usporiadať mravný kresťanský život. Preto mi daj milosť, daj mi svoju pomoc, daj mi svoje požehnanie. Prosím ťa Pane, buď štedrý, lebo pre mňa je tvoja štedrosť potrebná. Už toľko ráz som sľuboval/a už toľko ráz som klesol/a, toľko ráz zlyhali moje sily, Daj mi teda ešte viac milosti. Všetko je v tvojich rukách, všetko spravuješ, o všetkom vieš, o všetkom rozhoduješ. Preto ti s plnou dôverou odovzdávam seba a svojich blízkych.
Pane ďakujem ti za veľký dar tvojej sviatostnej prítomnosti. Daj, aby som ťa prijímal/a s takou nábožnosťou, že by som si zaslúžil/a milovať ťa a chváliť ťa so všetkými svätými na veky vekov. Amen.

PIATOK – Modlitba k umučenému Spasiteľovi 

Nepoškvrnený baránok, nevinná Obeta, ktorá si svojou smrťou a svojou svätou krvou zmyla hriechy ľudského pokolenia, zmy i moje hriechy a nedopusť, aby tvoje bolesti boli pre mňa zbytočné. Najdobrotivejší Ježišu, celým svetom opustený, až na smrť zarmútený, krvavým potom zaliaty, predsa však do vôle svojho Otca oddaný, pomáhaj mi stoj pri mne, aby som i ja s podobnou oddanosťou prijímal/a všetky trápenia, ktoré mi vo svojej prozreteľnosti zošleš.
Ježišu, ty si bol falošne obžalovaný, ohováraný a nezaslúžene opovrhnutý; nauč ma trpezlivo znášať súdy a najtrpkejšie ohovárania.
Ježišu ty si bol bičovaný, tŕním korunovaný, bolestne ranený a z lásky k človeku zakrvavený; nauč ma trpezlivo z lásky k tebe znášať všetky protivenstvá a trpkosti tohoto biedneho života.
Ježišu ty si bol odsúdený na najohavnejší trest smrti kríža a odovzdaný katom na umučenie, udeľ mi milosť, aby som sa chránil/a ctibažnosti a svoje dni prežíval/a v poníženosti.
Ježišu, ty si bol ťažkým bremenom kríža tlačený a tri razy si pod mím padol, vstupujem do tvojich šľapají, spájam svoj kríž s tvojím; prosím udeľ mi milosť, aby som ho znášal/a s podobnou oddanosťou a tichosťou.
Ježišu, ty si bol na kríž povýšený; pritiahni ma k sebe. Ty si zomrel pre mňa. Daj, aby som i ja v budúcnosti nežil/a ináč a ničím iným sa nezaoberal/a, jedine aby som teba miloval/a a vo všetkom sa ti páčil/a. Amen.

SOBOTA – Modlitba k Panne Márii

Preblahoslavená Panna Mária, prosím ťa o orodovanie u tvojho syna. Ty všetko zmôžeš u Najvyššieho svojím príhovorom. Tvoja dobrota, ktorú ľuďom preukazuješ, je taká veľká, že nám svojím orodovaním môžeš vyprosiť všetko.
Panna Mária, ty vieš, že som si ťa už v detstve vyvolil/a za matku, orodovníčku a patrónku. Ty si ma vždy pokladala za svoje dieťa. S vďačnosťou vyznávam, že som len skrze tvoje orodovanie dosiahol/a premnohé milosti, ktoré mi pán udelil. Prečo so sa ja tebe, najvznešenejšia a lásky najhodnejšia Matka, tiež neodvďačil/a takou vernosťou, keď si mi ty preukazovala s láskou a dobrotou svoju pomoc? Aspoň teraz ťa chcem ctiť, tebe slúžiť, teba milovať, nakoľko mi len budú stačiť moje sily. Preto milostivo prijmi moje ponížené srdce a túžbe, že ti chcem celkom patriť. Prijmi aj moju srdečnú dôveru a vypros mi od môjho Spasiteľa, tvojho najmilšieho Syna, živú vieru, pevnú nádej, dokonalú a stálu lásku. Vypros mi priezračnú čistotu srdca i tela, nezameniteľnú poníženosť, stálu trpezlivosť a odovzdanosť mojej vôle do Božieho riadenia. Svätá Panna, vypros mi milosť, aby som ťa verne nasledoval/a vo všetkých čnostiach, aby som si zaslúžila tvoju pomoc a ochranu v hodine smrti. Amen.
Zdroj: doverujem-a-verim.blogspot.com