Modlitba za zbavenie prekliatia

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, Pomocnica
kresťanov, vypočuj našu modlitbu a svojimi rukami ju polož pred trón tvojho
Syna Ježiša.
Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojovať spolu s ním proti
pekelným mocnostiam a pýche satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia
obdaril nepoškvrnenosťou a naplnil svojou milosťou. Ako Pomocnica
kresťanov nás preto môžeš sprevádzať na ceste k tvojmu Synovi Ježišovi.
Prosíme ťa, Panna Mária, aby nám Boh na tvoj príhovor poslal svojich
anjelov, aby vyhnali spomedzi nás všetkých zlých duchov, ktorí nás chcú
oklamať. Otvor naše uši, aby sme aj my počuli hlas Michala, archanjela,
z neba: „Kto je ako Boh?“
Pomáhaj nám, aby sme sa podľa tvojho vzoru stávali pokornejšími pred
Bohom i pred ľuďmi. Pomáhaj nám rozhodnejšie bojovať proti duchom
nečistoty a vzbury. Roznecuj náš smäd po modlitbe. Pomáhaj nám často
prijímať sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Pomáhaj nám
milovať každého človeka, odpúšťať každému a s každým nažívať v pokoji.
Božia Matka, utiekame sa pod plášť tvojho milosrdenstva a veríme, že
budeme chránení pred diablovými hrozbami. Panna Mária, chráň v nás lásku
k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť
z prežívania evanjelia.
Buď s nami v poslednej chvíli nášho života, chráň nás pred pokušeniami,
pochybnosťami, strachom a vzburou, ktorými na nás bude útočiť diabol
v poslednej chvíli nášho života. Pomôž nám, aby sme po pozemskom živote,
prežitom v spojení s Otcom, Synom a Svätým Duchom spolu s tebou
prežívali večnú slávu, kde sa definitívne zavŕši víťazstvo nad diablom. Amen.

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus
Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Tip na knihu: S Máriou proti satanovi