Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta a milovník ľudských duší, spomíname na tvoje slová: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Pane Ježišu, žatva je veľmi veľká. Mnoho národov ešte prebýva v tmách a v tieni smrti, v blude a v nevere, a predsa by mali byť dobrou pšenicou v tvojich stodolách. Preto ťa prosíme v mene tvojej nepoškvrnenej Matky, v mene všetkých svätých apoštolov a misionárov, v mene tvojej vernej služobnice svätej Terézie Ježiškovej, ktorá tak prahla po záchrane duší, vzbuď mnoho povolaní do kňazského a rehoľného stavu a pohni srdcom zámožnejších ľudí, aby ochotne poskytovali pomoc na vzdelávanie mladých mužov pre kňazský stav.

Ty si vyvolil apoštolov, aby niesli tvoje meno k všetkým národom, aj teraz si vyvoľ mnoho nadšených duší, ktoré by sa neľakali práce na tvojej vinici, ale boli šťastné, že môžu priviesť k poznaniu tvojho mena veľa poblúdených, aby raz v nebeskej blaženosti spolu s nimi chválili teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Modlitby za kňazov, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.