1. Zdravas‘, Mária, milosti plná, chrám Najsvätejšej Trojice, ozdobená zvrchovanou dobrotou a milosrdenstvom. Pre túto tvoju radosť ťa prosíme, vypros nám milosť, aby trojjediný Boh ustavične prebýval v našich srdciach a jedného dňa nás privítal v krajine žijúcich.

2. Zdravas‘, Mária, hviezda mora. Ako kvet nestráca svoju krásu pre vôňu, ktorú zo seba vydáva, tak ani ty si nestratila žiaru panenstva pre zrodenie Stvoriteľa. Najsvätejšia Matka, pre túto tvoju druhú radosť nám buď učiteľkou prijímania Ježiša do nášho života.

3. Zdravas‘, Mária, hviezda, ktorá sa zastavila nad malým Ježiškom, ťa pozýva k radosti nad tým, že všetky národy sveta sa klaňajú jej Synovi. Hviezda sveta, daj, aby sme aj my mohli ponúknuť Ježišovi zlato našej čistej mysle, myrhu cudnosti nášho tela, kadidlo modlitby a ustavičnú poklonu.

4. Zdravas‘, Mária, bola ti darovaná štvrtá radosť: Ježišovo vzkriesenie na tretí deň. Táto udalosť posilňuje vieru, oživuje nádej, udeľuje milosť. Svätá Panna, Matka Vzkrieseného, ustavične na nás vylievaj svoje modlitby, aby sme vďaka tejto tvojej radosti na konci nášho života mohli byť pripočítaní k blaženým zástupom obyvateľov neba.

5. Zdravas‘, Mária, dostalo sa ti piatej radosti, keď si uzrela svojho Syna vystupovať do slávy. Pre túto tvoju radosť ťa prosíme, nedopusť, aby sme sa podvolili moci diabla, ale daj nám vystúpiť do neba, aby sme sa tam mohli naveky radovať spolu s tebou a s tvojím Synom.

6. Zdravas‘, Mária milosti plná. Šiestou radosťou ťa obdaril Duch Tešiteľ, keď na Turíce zostúpil z neba v podobe ohnivých jazykov. Pre túto tvoju radosť dúfame, že Duch Svätý spáli ohňom milosti naše hriechy prameniace zo zlého používania jazyka.

7. Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Kristus ťa pozval k siedmej radosti, keď ťa povolal z tohto sveta do neba, kde ťa vyvýšil nad všetky nebeské chóry. Naša Matka a učiteľka, oroduj za nás, aby sme aj my boli vyzdvihnutí na vrchol čností viery, nádeje a lásky a jedného dňa sme mohli byť pripočítaní k blaženým nebeským zástupom plesajúcim večnou radosťou.

Modlime sa:
Pane Ježišu Kriste, ty si sa rozhodol potešiť preslávnu Pannu Máriu siedmimi kvetmi radosti, dopraj mi nábožne si uctievať tieto jej radosti, aby som na jej materinský príhovor a pre tvoje slávne zásluhy bol navždy oslobodený od všetkého smútku a zaslúžil si naveky sa radovať z tvojej svojej slávy v spoločenstve spolu s ňou a so všetkými tvojimi svätými. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 365 dní s Máriou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.