Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás.

Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou, oroduj za nás.
Svätý Michal, ctiteľ Večného slova, oroduj za nás.
Svätý Michal, korunovaný cťou a slávou, oroduj za nás.
Svätý Michal, veliteľ nebeských zborov, oroduj za nás.
Svätý Michal, ctiteľ Najsvätejšej Trojice, oroduj za nás.
Svätý Michal, ochranca raja, oroduj za nás.
Svätý Michal, vodca izraelského ľudu, oroduj za nás.
Svätý Michal, sila bojujúcej Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Michal, česť a radosť oslávenej Cirkvi, oroduj za nás.
Svätý Michal, svetlo anjelov, oroduj za nás.
Svätý Michal, zástanca pravoverných, oroduj za nás.
Svätý Michal, pomocník kresťanov, oroduj za nás.
Svätý Michal, nádej v čase smrti, oroduj za nás.
Svätý Michal, najistejšia pomoc, oroduj za nás.
Svätý Michal, pomocník v nebezpečenstvách, oroduj za nás.
Svätý Michal, ochranca od večnej smrti, oroduj za nás.
Svätý Michal, útecha dušiam v očistci, lebo Tebe je daná moc prijať dušu po smrti, oroduj za nás.
Svätý Michal, knieža náš, oroduj za nás.
Svätý Michal, zástanca náš, oroduj za nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Svätý Michal, knieža Kristovej Cirkvi, pros za nás u Pána. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Pane Ježišu, na príhovor Svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo Ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Slávne knieža nebeských zástupov, Svätý Michal archanjel, ochraňuj nás v boji a v hroznej bitke, ktorú máme podstúpiť s panstvami, mocnosťami a panovníkmi temnosti. Bráň nás proti zlým duchom. Príď nám, ľuďom na pomoc, ktorých Boh stvoril nesmrteľných podľa svojho obrazu a podobenstva a ktorých draho vykúpil z tyranstva diablovho. Amen.

Tip na knihu: 21 dní s Michalom Archanjelom