Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna Panien, oroduj za nás.

Svätý Alojz, oroduj za nás.
Verný nasledovník Panny Márie, oroduj za nás.
Zrkadlo čistoty a nevinnosti, oroduj za nás.
Príklad disciplíny a svedomitosti, oroduj za nás.
Anjelský mládenec, oroduj za nás.
Ktorý si prvotnú nevinnosť zachoval až do skonania, oroduj za nás.
Ktorý si bol vždy bez všetkých nečistých pokušení, oroduj za nás.
Živý obraz úprimnej zbožnosti, oroduj za nás.
Milovník ukrižovaného Ježiša, oroduj za nás.
Vrúcny ctiteľ Najsvätejšej sviatosti oltárnej, oroduj za nás.
Ustavične modliaci sa, oroduj za nás.
S pravou bázňou rozjímajúci, oroduj za nás.
Božskou láskou horiaci, oroduj za nás.
Týmto svetom opovrhujúci, oroduj za nás.
Svoje zmysly ovládajúci, oroduj za nás.
Neustále sa kajajúci, oroduj za nás.
Milovník chudoby a utrpenia, oroduj za nás.
Vzor pravého pokánia a umŕtvovania, oroduj za nás.
Dokonalý duchovný vzor uprostred skazeného sveta, oroduj za nás.
Príklad všetkých cností, oroduj za nás.
Ochranca nevinných a čistých duší, oroduj za nás.
Útočisko všetkých, ktorí zakusujú pokušenie, oroduj za nás.
Potešenie nábožných a bohabojných, oroduj za nás.
Radosť zarmútených a skľúčených, oroduj za nás.
Ochranca chorých, oroduj za nás.
Radca pochybujúcich, oroduj za nás.
Silný pomocník všetkých, ktorí ťa vzývajú, oroduj za nás.
Veľký divotvorca, oroduj za nás.
Vzor mládeže, oroduj za nás.
Svätý v skrytosti, oroduj za nás.
Nevinný kajúcnik, oroduj za nás.
Drahý poklad Spoločnosti Ježišovej, oroduj za nás.

Aby sme horlivo nasledovali tvoj svätý príklad, oroduj za nás.
Aby sme vždy viedli čistý život, oroduj za nás.
Aby sme hriešnemu pokušeniu statočne odolávali, oroduj za nás.
Aby sme všetkým diabolským útokom odporovali, oroduj za nás.
Aby sme každú márnosť a slávu tohto sveta odmietali, oroduj za nás.
Aby sme Boha nijakým spôsobom neurážali, oroduj za nás.
Aby sme všetky svoje hriechy skutočným pokáním odčiňovali, oroduj za nás.
Aby sme od Boha dosiahli odpustenie hriechov a zaslúžených trestov, oroduj za nás.
Aby sme vo viere, nádeji a láske stále prospievali, oroduj za nás.
Aby sme s úprimne túžili po spáse svojej duše, oroduj za nás.
Aby sme si vždy zachovali dar pravej zbožnosti, oroduj za nás.
Aby sme boli uchránení od všetkého zla na tele i na duši, oroduj za nás.
Aby sme nezomreli bez hodného prijatia Najsvätejšej oltárnej sviatosti, oroduj za nás.
Aby sme dokonali v Božej milosti, oroduj za nás.
Aby sme po tomto živote mohli s radosťou vojsť do večného života, oroduj za nás.
Aby sme po smrti s tebou a so všetkými svätými večne žili v Bohu, oroduj za nás.

Ó, svätý Alojz!

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Kriste, uslyš nás.
R. Kriste, vyslyš nás.

Modlime sa. Bože, darca a obnoviteľ nevinnosti, ktorý si vo svätom Alojzovi chránil obdivuhodnú čistotu už od útleho detstva, pomôž nám, aby sme si rúcho nevinnosti, ktoré sme dostali pri svätom krste, zachovali nepoškvrnené až do stretnutia s tebou vo večnosti. Ak ho poškvrníme hriechom, pomôž nám čím skôr ho očistiť kajúcimi slzami vo sviatosti zmierenia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Svätý Alojz Gonzága, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.