Vianočná modlitba

Modlitba č. 1

Chvála ti a vďaka, Pane, že si sa zmiloval nad nami a navštívil si nás v našej biede. Chvála ti a vďaka, Ježišu Kriste, večný Boží Syn, náš Vykupiteľ a Spasiteľ, že si v betlehemskej noci ako dieťa prišiel na svet a stal si sa nám v biede i vo všetkom podobným okrem hriechu. Chválim ťa, ďakujem ti a klaniam sa ti. Anjeli ti spievajú na chválu a nám zvestujú blažený pokoj, ktorý si nám priniesol z neba na zem. Buď pozdravené, milostivé dieťa, vznešený Boh, Knieža pokoja, Svetlo národov, túžobne očakávaný Spasiteľ.
Príď do našich sŕdc, osvieť temnotu našej mysle, spravuj všetky hnutia nášho srdca, panuj a kraľuj v nás, veď ty si náš Pán a náš Kráľ. Obdivuhodne veľká poníženosť najvyššieho Pána neba i zeme a nesmierna velebnosť jednorodeného Syna nebeského Otca!
Ježišu Kriste, padám na kolená pred tvojimi jasľami a hoci tu vidím dieťa, verím, že si Boh nekonečnej velebnosti.
S poníženým a vrúcnym srdcom sa ti klaniam a ďakujem ti, nakoľko len môžem, že si sa pre moju spásu tak hlboko ponížil, keď si sa narodil v maštaľke.
Ďakujem ti za tvoju chudobu a poníženosť, za tvoju nesmiernu lásku a privíňam si ťa s úprimnou láskou k svojmu srdcu.
Kiež by som ti mohol preukázať takú prívetivosť aspoň sčiastky, akou ťa vinula k svojmu srdcu tvoja panenská matka.
Kiež by som ťa mohol milovať aspoň sčiastky láskou, ako ťa milovala ona.
Kiež by som ťa mohol chváliť takým jasotom aspoň sčiastky, s akým ti prespevovali anjeli.
Kiež by som si ťa mohol uctiť takou poníženosťou, s akou si ťa uctili nábožní pastieri. Amen.

Tip na knihu: Dieťa Vám bude znamením…

Modlitba č. 2

Klaniam sa ti, vtelené Slovo, večný a pravý Boží Syn a v plnosti čias aj pravý syn Panny Márie.
Keď sa klaniam tvojej božskej osobe a s ňou spojenej ľudskej prirodzenosti, obdivujem ťa, že si prijal ako dieťa chatrné jasle, ktoré boli prvým pozemským trónom tvojej nekonečnej lásky.
Chcem sa ti klaňať aj ja jednoduchosťou a vierou pastierov.
Nech mám tvoje jasle stále pred očami ako znak tvojej chudoby a poníženosti a veľkej lásky ku mne a ku všetkým ľuďom.
Pane, vlej do môjho srdca aspoň kvapku tej radosti, ktorú by som mal cítiť pri pohľade na tvoje detstvo a zázračné udalosti, ktoré sprevádzali tvoje narodenie. Milostivo daruj všetkým ľuďom dobrej vôle tvoj pokoj. Daj, aby som skrze teba a s tebou v Duchu Svätom vzdával vďaky a chvály Otcovi, s ktorým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba č. 3

S radostným srdcom a veselou mysľou ťa pozdravujem a velebím, novonarodený drahý Ježiš.
Ďakujem ti, že si mi dal dožiť sa tejto svätej noci a mať účasť na jej hojných milostiach.
Teším sa z tvojho spásonosného príchodu na tento úbohý svet.
S tvojou drahou Matkou Máriou a s verným pestúnom Jozefom skláňam sa pred tebou a klaniam sa ti.
So všetkými zbormi anjelov a zástupmi svätých, ktorí oslavujú tvoje milostiplné narodenie, chválim ťa a velebím a spievam srdcom i ústami: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Drahý Ježišu, veľmi sa teším z tvojho zázračného narodenia.
Myseľ plesá pri rozjímaní o nesmiernej láske, ktorú si nám preukázal v tejto noci.
Akú radosť pocítilo nebo i zem v túto noc, keď si sa ako človek narodil v ľudskej podobe z najčistejšieho tela Panny Márie na spásu všetkých Adamových potomkov.
Milé Božie dieťa, prosím, vlej aspoň kvapku tej veľkej radosti aj do môjho srdca, aby som tým vrúcnejšie slávil tvoje sväté narodenie.
Drahý Ježišu, spomeň si v túto noc i na úbohé duše v očistci a daj všetkým osvieženie a úľavu. Veď toto je tá noc, o ktorej prorok Izaiáš predpovedal: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnôt zažiari svetlo.“ Preto ťa prosím, zošli osvieženie dušiam v očistci v túto noc, aby aj ony zakúsili, že je to radostná noc, a radovali sa s nami z tvojho narodenia. Tvoje detské slzy nech im ochladia očistcové horúčavy a nech im zotrú pozostatky hriechu. Amen.