Dom Izraelov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. Dom Áronov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita.

Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva dom Izraelov, požehnáva dom Áronov. Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých.

Nech Pán aj vás zveľadí, vás i vaše deti. Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem.

Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky

Ž 115, 9-18

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.