Modlitba na ráno

Modlitba č. 1

Skôr, ako vykročím do nového dňa, Teba Otče, chcem pozdraviť. Som rád/a, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa na Teba môžem kedykoľvek obrátiť v presvedčení, že ma neopúšťaš z oka ani na chvíľu, nech by sa so mnou čokoľvek stalo. Idem do práce. Chcem sa jej venovať svedomito a poctivo, lebo mám tak účasť na Tvojom Stvoriteľskom a Vykupiteľskom diele. To bude moja bohoslužba. Pomôž mi a mojim bratom vo viere niesť do každého prostredia pokoj, dôveru, vzájomné porozumenie, bratskosť a radosť. Daj mi pochopiť, že plnosť života sa dosahuje dávaním sa, radosť sebazaprením, pokoj odpúšťaním, šťastie vzájomnou pomocou. Osloboď ma od závisti a nenávisti, hnevu a žiarlivosti, nedotklivosti a smútku, zmyselnosti, lenivosti a prospechárstva. Viem, že budeš stále po mojom boku, ako Otec, nie ako policajt, alebo sudca. Ak urobím nejaký mylný krok, ak sa ma hnev zmocní, ak zablúdim na cestu hriechu, nedaj, aby som upadol do zmätku a ľahostajnosti voči Tvojej pomocnej ruke. Daj, aby som Ti vtedy a práve vtedy dôveroval. Si mi blízko, aby si mi pomohol. Je ešte veľa vecí, za ktoré by som sa mal modliť, prípadne za ktoré by som Ti mal ďakovať. A sú i prosby, ktoré neviem, alebo sa neopovážim vysloviť. Vypočuje i tie Otče! Dovoľ, aby som sa obrátil na Teba modlitbou, ktorú nás naučil Tvoj Syn… Otče náš… Ďakujem Ti, že smiem, nazývať Matku Tvojho Syna svojou Matkou… Zdravas‘, Mária… teraz idem v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Tip na knihu: Menej strachu, viac modlitby

Modlitba č. 2

Vstávam a začínam tento deň v mene Najsvätejšej Trojice, Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, a v mene ukrižovaného Pána Ježiša Krista, ktorý ma vykúpil svojou najsvätejšou a predrahou krvou.
Chráň ma, Pane Ježišu, pred všetkým zlom, opatruj ma a stráž na tele i na duši. Dopraj mi, čo potrebujem, aby som si ťa viac ctil a mohol dosiahnuť večný život.
Pane Ježišu Kriste, obetujem ti celé svoje telo, každú nábožnú myšlienku, aby som ti viac vzdával úctu a miloval ťa. Čokoľvek dnes budem robiť, Bože môj, chcem to konať jedine na tvoju slávu.
Ježiš a Mária, vám darujem svoje srdce, telo a dušu, odporúčam sa do všetkých čností, modlitieb, sviatostí a svätých omší, ktoré sa dnes budú konať po celom svete. Pane Ježišu, všetko, čím budem dnes trpieť a žiť, obetujem tebe na útechu verných duší.
Otče náš. Zdravas‘, Mária. Verím v Boha.