Ako prechádzať dramatickými okamihmi

V posledných bolestných hodinách svojho života sa Ježiš modlí za svojich priateľov. Aj za nás. Z Ježišovej modlitby sa učíme, ako prejsť dramatickými a bolestnými životnými okamihmi. Zastavme sa najmä pri slovese, ktorým sa Ježiš modlí: „Otče, zachovaj ich…” Čo máme zachovávať?

Aby sme nepodľahli bolesti a neprepadli rezignácii
V prvom rade je tu zachovávanie viery. Potrebujeme si zachovať vieru, aby sme nepodľahli bolesti a neprepadli rezignácii tých, ktorí už nevidia východisko. Ešte pred týmito slovami nás evanjelium vedie k zamysleniu nad Ježišovým postojom: evanjelista hovorí, že keď sa modlil, „pozdvihol oči k nebu“ (Jn 17,1). Sú to posledné hodiny jeho života, cítia ťažobu úzkosti z blížiaceho sa umučenia, cítia temnotu noci, ktorá naňho dopadne, cíti sa zradený a opustený, ale práve v tej chvíli Ježiš pozdvihuje oči k nebu. Vzhliada k Bohu. Nesklopí hlavu pred zlom, nenechá sa zdrviť bolesťou, neupadne do horkosti porazených a sklamaných, ale pozrie sa nahor. Odporučil to na inom mieste aj svojim učeníkom: až príde strach a skaza, práve vtedy „sa vzpriamte a zdvihnite hlavy, lebo vaše vykúpenie je blízko“ (Lk 21,28). Zachovať si vieru znamená upierať zrak k nebu, zatiaľ čo na zemi sa bojuje a prelieva sa nevinná krv. Znamená to nepodľahnúť logike nenávisti a pomsty, ale zostať s pohľadom upreným na Boha lásky, ktorý nás volá, aby sme boli medzi sebou sestrami a bratmi.

Zbraň, ktorú máme, aby sme chránili lásku
Modlitba nás otvára dôvere v Boha aj v ťažkých chvíľach, pomáha nám dúfať napriek všetkým dôkazom, podporuje nás v každodennom boji. Nie je to únik, spôsob, ako utiecť od problémov. Naopak, je to jediná zbraň, ktorú máme k dispozícii, aby sme chránili lásku a nádej uprostred toľkých zbraní, ktoré rozsievajú smrť. Nie je ľahké pozrieť nahor, keď nás niečo bolí, ale viera nám pomáha prekonať pokušenie uzavrieť sa do seba! Možno máme potrebu protestovať, kričať k Bohu o našom utrpení. Nesmieme sa báť, aj to je modlitba. Jedna babička hovorila vnúčatám: „Aj rozhnevať sa na Boha môže byť modlitbou“. To je múdrosť prostých a spravodlivých, ktorí vedia pozdvihnúť oči v ťažkých chvíľach. V určitých chvíľach je to modlitba, ktorú Boh prijíma viac ako iné, pretože sa rodí zo zraneného srdca, a Boh vždy počuje volanie svojho ľudu a stiera jeho slzy. Drahí bratia a sestry, neprestávajte vzhliadať nahor. Strážte svoju vieru!

Tip na knihu: Modli sa srdcom

Smrteľná choroba: rozdelenie
Druhý aspekt zachovania: zachovanie jednoty. Ježiš sa modlí k Otcovi, aby zachoval svoje vlastné v jednote. Aby boli „jedno“ (Jn 17,21), jedna rodina, kde vládne láska a bratstvo. Poznal srdce svojich učeníkov. Občas ich videl, ako sa dohadujú, kto z nich je najväčší, kto má vládnuť. Ide o smrteľnú chorobu: rozdelenie. Prežívame to vo svojich srdciach, pretože sme často rozdelení aj sami v sebe; prežívame to v rodinách, v komunitách, medzi národmi… Existuje mnoho hriechov proti jednote: závisť, žiarlivosť, sledovanie osobných záujmov namiesto dobra všetkých, posudzovanie druhých. A tieto malé konflikty, ktoré medzi nami existujú, sa potom odrážajú vo veľkých konfliktoch. Keď preváža stranícke záujmy, túžba po zisku a moci, vždy dochádza k stretom a rozdeleniu. Posledným odporúčaním, ktoré Ježiš dáva pred Veľkou nocou, je jednota. Pretože rozdelenie pochádza od diabla, ktorý rozdeľuje, od veľkého klamára, ktorý vždy rozdeľuje.

Sme povolaní chrániť jednotu, brať vážne túto Ježišovu srdečnú prosbu k Otcovi: byť jedno, tvoriť rodinu, mať odvahu žiť vo zväzkoch priateľstva, lásky a bratstva. Ako veľmi je obzvlášť v dnešnej dobe potrebné bratstvo! Viem, že niektoré politické a sociálne situácie sú väčšie ako vy, ale záväzok k mieru a bratstvu vždy vychádza zdola: každý môže svojim malým dielom prispieť. Každý sa môže zaviazať, že bude svojim vlastným malým spôsobom budovať bratstvo, že bude rozsievať bratstvo, že bude pracovať na obnove toho, čo bolo rozbité, namiesto toho, aby živil násilie. Podporujme dialóg, úctu k druhým, starostlivosť o blížnych, spoločenstvo! Nedovoľme, aby medzi kresťanmi vstúpila stranícka logika. Logika, ktorá rozdeľuje, logika ktorá je egoistická a pohŕda ostatnými. Toto je deštruktívne. Ničí to rodinu, cirkev, spoločnosť a ničí to aj nás samotných.

Drahí bratia a sestry, kiež nám Ježišova modlitba pomôže zachovať si vieru aj v ťažkých dobách, byť budovatelia jednoty a riskovať život pre pravdu evanjelia. Prosím, nestrácajte nádej: Ježiš sa stále modlí k Otcovi, ukazuje nám vo svojej modlitbe Otca. Touto modlitbou sa Ježiš modlí a prihovára sa za nás všetkých, aby nás zachoval od zlého a oslobodil nás z moci zla.