Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Za to, že si stvoril ríšu čistých duchov, dobrorečíme ti, Otče.
Za to, že si každého človeka zveril do opatery jeho anjela, aby ho chránil na ceste do neba, dobrorečíme ti, Otče.
Za svätého archanjela Michala, ktorého si vyvolil za vodcu nebeského vojska, dobrorečíme ti, Otče.
Za zvesť o Izákovom narodení, ktorú si prostredníctvom svojich dvoch anjelov ohlásil Abrahámovi a Sáre, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjelov, ktorých si poslal k Lótovej rodine, aby ju zachránili od skazy Sodomy a Gomory, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k Agar, aby zachránil jej syna Izmaela, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal, aby zadržal Abrahámovu ruku a požehnal ho za jeho poslušnosť, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k Mojžišovi, aby ho posilňoval v jeho poslaní vodcu tvojho národa, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjelov, ktorých si vo sne poslal k Jakubovi, aby mu zvestovali zaľúbenie, ktoré si v ňom našiel, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si so zázračným pokrmom poslal k prorokovi Eliášovi, aby ho posilnil na jeho ceste, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal ku kráľovi Ezechiášovi, aby vyslobodil Jeruzalem zo Sennacheribovho obliehania, dobrorečíme ti, Otče.
Za archanjela Rafaela, ktorého si poslal k Tobiášovi, aby ho sprevádzal na jeho ceste a priniesol uzdravenie Tóbimu a Sáre, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k trom mládencom, aby ich vyslobodil z ohnivej pece, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k prorokovi Danielovi, aby ho vyslobodil z levovej jamy, dobrorečíme ti, Otče.
Za svätého archanjela Gabriela, ktorého si poslal k Zachariášovi, aby mu zvestoval narodenie Jána Krstiteľa, dobrorečíme ti, Otče.
Za svätého archanjela Gabriela, ktorého si poslal k Márii, aby jej zvestoval vtelenie Slova, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si vo sne poslal k Jozefovi, Máriinmu snúbencovi, aby osvietil jeho myseľ a viedol ho v jeho poslaní hlavy svätej rodiny, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k pastierom, aby im ohlásil narodenie Vykupiteľa, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal na púšť k Ježišovi, aby mu posluhoval, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k Ježišovi, sužovanému smrteľným zápasom v Getsemanskej záhrade, aby ho utešoval, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k nábožným ženám, aby im ohlásil zmŕtvychvstanie ukrižovaného Ježiša, dobrorečíme ti, Otče.
Za dvoch anjelov, ktorých si po Ježišovom nanebovstúpení poslal k apoštolom, aby im zvestoval jeho slávny príchod na konci vekov, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k uväzneným apoštolom, aby ich vyslobodil z rúk ich prenasledovateľa – Herodesa Agrippu, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal k nábožnému stotníkovi Kornéliovi, aby si ho pripojil k svojmu vykúpenému ľudu ako prvotinu pohanských národov, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si poslal do žalára za apoštolom Petrom, hlavou Cirkvi, aby si ho vyslobodil z nebezpečenstva smrti, ktorú mu strojil Herodes Agrippa, dobrorečíme ti, Otče.
Za anjela, ktorého si vo videní poslal k apoštolovi Pavlovi, aby si ho vyslobodil z búrky na mori, dobrorečíme ti, Otče.
Za svätého archanjela Michala, o ktorom si prisľúbil, že ho pri poslednom súde zošleš na zem spolu so zmŕtvychvstalým Kristom ako vodcu celého nebeského dvora a tisícov légií anjelov, dobrorečíme ti, Otče.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa: Otče, neprestajne ťa zvelebujeme, lebo vo svojej tajomnej prozreteľnosti zosielaš z neba svojich anjelov, aby nás strážili a ochraňovali. Daj, nech je nám ich pomoc ustavičnou oporou na ceste životom, aby sme raz spoločne s nimi mohli mať účasť na spoločenstve s tebou v jednote Ducha Svätého. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k anjelom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.