Modlitba za deti

Modlitba č. 1

Drahý Bože, ďakujem ti za dar, ktorý si mi dal v mojich deťoch. Mne si zveril starostlivosť o ne, tak ťa prosím, daj mi múdrosť, aby som ich vedela správne vychovať a dať im do života aj to najcennejšie, dar viery. Nemôžem byť stále s nimi a ochraňovať ich, preto ťa úpenlivo prosím, ty sám, drahý Ježišu, buď ich ochrancom. Stoj pri nich v ťažkých situáciách a pri závažných rozhodnutiach, ochraňuj ich ty sám od nástrah zlého, aby vždy spoľahlivo našli správne východisko. Buď im na pomoci v ich trápeniach, súženiach a skúškach. Pomôž mi Pane, aby sme si v rodine vytvorili zvyk v spoločnej aj osobnej modlitbe, dennom čítaní svätého písma, každodennom hľadaní Božej vôle a pravidelnou účasťou na svätých omšiach, aby sa mohli k týmto pevným základom vrátiť aj vtedy, keď sa už osamostatnia. Pane, Ty požehnávaš do tisíceho pokolenia tých, ktorí kráčajú po Božej ceste a trestáš naše viny aj na deťoch. Preto ja a moja rodina budeme hľadať Tvoj plán pre náš život a budeme sa ho snažiť zo všetkých síl naplniť a budeme sa vyhýbať tomu, čo sa Ti nepáči, vešticiam, horoskopom, okultizmu a pod. Takto budeme kráčať v Tvojom požehnaní, ktoré si prisľúbil vyliať aj na naše potomstvo. Možno prechádzajú ťažkým obdobím, tak ťa prosím, drahý Ježišu, daj sa im ty spoznať, aby zacítili na vlastnej koži, že ty si skutočne živý, milujúci a starostlivý Boh. Daj Pane, aby si našli dobrých priateľov a s takými, ktorý by mali zlý vplyv, nech sa radšej rozídu. Pomôž im prosím vymaniť sa zo závislostí a slabostí, do ktorých padajú a sami si nevedia pomôcť. Ty si všemohúci Boh a preto ti úplne dôverujem. Ak ešte nemajú svojho životného partnera, tak im daj Bože dobrého a veriaceho partnera, aby si spolu dobre rozumeli a vychádzali spolu a spoločne v manželstve viedli taký život, aby sa ti páčili. Ak máš pre moje deti vybranú cestu zasväteného života, tak ti zverujem moje drahé deti a som rada, že ty sám si si ich vybral pre svoju službu. Pane, nedovoľ, aby sa od teba vzdialili, ale neustále ich privádzaj bližšie k sebe. Pane, keď ich budeš ty usmerňovať a vychovávať, buď prosím k nim zhovievavý na koľko to len pôjde, ale ak by to bolo nevyhnutné na ich duchovný prospech, môžeš použiť aj prísnejšie prostriedky, len aby sa odvrátili od väčšieho nešťastia, ktoré by im hrozilo a ty ho vo svojej nekonečnej prozreteľnosti vidíš. Uchovaj ich duše čistými, aby sme sa raz spolu stretli všetci pri tebe v nebi. Amen.

Modlitba č.2

Pane Ježišu, polož svoju ruku na / povedzte konkrétne mená detí / a požehnaj ich. Prosíme Ťa, zahrň ich
svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou
Krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc.
Osloboď ich od všetkých vplyvov zlého. Ochraňuj ich na cestách . Pane Ježišu, v Tvojom mene ich
žehnáme a vyprosujeme pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov.
Žehnáme im, aby dostali lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť k modlitbe a k plneniu si svojich
povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Satana, pred
závislosťami rôzneho druhu a nemravností. Požehnaj ich a daruj im pokoj duše a všetko potrebné pre
život. Žehnáme ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne i telesne, aby prišli do neba s celou
našou rodinou. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že pri nich stojíš a že ich žehnáš. Požehnaj i nás aby sme sa
k ním správali s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac než
my samy seba. Veríme, že čokoľvek sa stane s nimi Ty o tom vieš. Ďakujeme Ti, odovzdávame Ti ich,
aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky.
Amen.

Modlitba č.3

Ďakujem ti, Bože, že moje dieťa napreduje a dobre sa vyvíja. Prosím ťa o jeho ochranu. Ochraňuj moje dieťa od všetkého zlého, od navádzania na zlé, od zlých kamarátov a od zlých rozhodnutí.Pane, napĺňaj ho múdrosťou a rozumnosťou. Prosím, nech vždy koná podľa tvojho slova, múdro a s rozvahou. Tiež ťa prosím o múdrosť pri výchove detí. Prosím ťa, pomôž mi vychovať ich tak, že budú vedieť žiť šťastný a plnohodnotný život. Ďakujem ti, že moje deti sú plné lásky a dobroty, sú trpezlivé a vyhýbajú sa zlému. Prosím ťa, pomôž mi viesť ich k dobrým hodnotám a vlastnostiam.Ukáž mi smer, ktorým mám vo výchove detí ísť, a nedovoľ, prosím, aby som ich učila iba láske k sebe, lebo chcem, aby milovali ľudí a boli prínosom pre tento svet. Ďakujem ti, že nie som na toto všetko sama a že mi pomáhaš. Amen.

Tip na knihu: Modlitbová reťaz rodičov za deti

Modlitba č.4

Prichádzam k tebe, Pane, s prosbou o pomoc. Ty si Bohom, ktorý uzdravuje, a už mnohých si uzdravil z nevyliečiteľných chorôb. Si moja jediná nádej. Prosím, Bože, uzdrav moje dieťa. Lekári si už nevedia rady, nevieme nájsť príčinu, a preto, Pane, prosím o zdravie pre svoje dieťa. Prosím ťa, aby ………………….. . Ďakujem ti, že ma v tom nenecháš samu a že už teraz konáš a uzdravuješ moje dieťa. Amen.

Modlitba č.5

Najsvätejšie Srdce Spasiteľové
a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
Vám zverujem svoje deti,
Vaším Srdciam ich zasväcujem
a preto prosím, starajte sa o nich
a chráňte ich ako svoj majetok.
Doplňte, čo som ja pri svojej ľudskej
nedokonalosti v ich výchove opomenula
a napravte, čo som z ľudskej krehkosti
pokazila.
Nepoškvrnené Srdce Matky nášho Spasiteľa,
ktoré si sa toľkokrát úzkosťou chvelo
o svoje Božské Dieťa, Ty najlepšie pochopíš
úzkosť srdca úbohej pozemskej matky.
Preto sa ku Tebe utiekam,
pros Svojho Syna za moje deti,
za ich pozemské šťastie,
ale predovšetkým za ich večnú blaženosť.
Najsladší Spasiteľ môj,
Ty si nám prisľúbil, že splníš všetko
o čo Ťa budeme prosiť prostredníctvom
Nepoškvrneného Srdca
Tvojej prečistej Matky.
Vaše milosrdné Srdcia sú plné lásky
a Spasiteľských milostí,
ktoré ako sopečná láva
ich chrlia na tento svet,…
Vaše oči hľadia z obrazov na stene,
tak láskavo,milosrdne a dobrotivo na mňa,
že sa mi v srdci rozlieva pokoj a istota,
že moje prosby dôjdu vyslyšania,
veď prosím za záchranu duší,
za ktoré bola na kríži vyliata
najdrahšia Krv Jednorodeného
Syna Božieho,…
Vaše ruky ukazujú na Vaše Srdcia,
ako smerovka na ceste.
Do týchto rúk vkladám s detinskou dôverou
to najdrahšie,čo mi môj dobrý
Nebeský Otec dal a to moje deti…..
Verím,že tieto Vaše ruky privedú
a pritúlia k Najsvätejším Srdciam
moje deti, aby som mohla
pokojne žiť a umrieť.
Amen.

Modlitba č.6

Prosím nášho Pána o požehnanie pre teba, moje dieťa.
Odišlo si z domu a si odkázané samo na seba.
Nech ťa žehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš,
a po celý deň nech chráni tvoje telo, dušu i ducha.
Nech kráča s tebou, keď ja už s tebou ísť nemôžem.
Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ,
a nech prejaví svoju milujúcu účasť,
ako som kedysi prejavovala ja,
keď som sa tak často
pýtala, kde si bol a s kým.
Nech žehná cesty, po ktorých chodíš,
a všetkým, ktorí cestujú s tebou.
Nech žehná tvojmu hospodáreniu
a učí ťa veľkorysosti voči tým,
ktorí majú menej ako ty.
Nech ťa vedie po pravdivých cestách a nech ti pripomína,
že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie
a potreby druhých klásť pred svoje vlastné.
Nech ťa učí odpúšťať,
ako sme si my dvaja často odpúšťali navzájom…
keď si spravil chybu a ja som ťa karhala.
Keď som povedala „nie“, a ty si to nechápal.
Nech ťa Boh obdarí poznaním jeho Lásky,
ktorá ťa chráni a osvecuje pred tebou tvoju cestu,
ako mi dal poznať, že si v bezpečí, v tieni jeho krídel.
Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom,
nech sa ti dostane šťastnej istoty v poznaní,
že On ťa vo svojej láske nikdy nesklame,
nikdy ťa neopustí a vždy bude blízko, aby ťa utíšil.
Nech ti dá Pán poznať, že ja si nerobím starosti,
lebo viem, že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby,
o ktorej verím, že ťa miluje viac, ako to dokážem ja.
Amen.