Základné modlitby a pravdy

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus! Naveky. Amen.

Znamenie kríža (Prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

Otče náš – modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice

Sláva Otcu i Synu i Ducha Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je
i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

Verím v Boha (Vyznanie viery, Crédo)

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša
Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha
Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa
vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Tajomstvá posvätného ruženca

Radostný ruženec

 1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
 5. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla.

Ruženec svetla

 1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
 2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
 3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
 4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
 5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec

 1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
 5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

 1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. Ježiš, ktorý Ťa, Panna, vzal do neba.
 5. Ježiš, ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval.

Tip na knihu: Sväté písmo – Jeruzalemská Biblia

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas´, Mária, …
Hľa, služobnica Pána.
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas´, Mária, …
A Slovo sa telom stalo.
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas´, Mária, …
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal
človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho
umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás
vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

Vzbudenie viery, nádeje a lásky

Môj Bože, verím v teba, lebo si večná Pravda.
Môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečné Milosrdenstvo.
Môj Bože, milujem ťa, lebo si sama Dobrota a Láska.

Duša Kristova

(Vhodná ako modlitba po sv. prijímaní)
Duša Kristova, posväť ma, telo Kristovo, spas ma,
Krv Kristova napoj ma, voda z boku Kristovho obmy ma.
Utrpenie Kristovo, posilni ma, ó dobrotivý Ježiš, vyslyš ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od Teba, pred zlým nepriateľom zachráň ma.
V hodinu smrti mojej povolaj ma a káž mi prísť k tebe, aby som Ťa so
všetkými svätými chválil a velebil naveky. Amen.

Tip na knihu: Duša Kristova, posväť ma

Za zosnulých

Modlime sa za zosnulých veriacich. Otče náš. Zdravas´.
V. Odpočinutie večné daj im, Pane.
R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Raduj sa, nebies Kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.
Modlime sa.
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána
Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj,
aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti
večného života. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.
Túto modlitbu sa modlíme namiesto Anjel Pána vo Veľkonočnom období.

K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa, vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla ) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (á)
bol (a) raz v nebi spasený (á). Amen.