Modlitba proti chorobám spôsobeným činnosťou Zlého

Nech Otec, Syn a Duch Svätý, celá Najsvätejšia Trojica, zostúpia na mňa. Nech
Nepoškvrnená Panna Mária, sedem archanjelov, ktorí stoja pred trónom
Boha, všetky anjelské chóry i všetci svätí v nebi prídu mi na pomoc. Pane,
zahrň ma svojou starostlivosťou, premeň ma, naplň ma, použi si ma. Odožeň
odo mňa všetky sily zla, zahub ich a znič ich, aby som mohol zotrvať
v dobrom zdraví a konať dobro.

Ochráň ma pred kliatbou, čarami, čiernou mágiou, čiernymi omšami,
zlorečením, poviazaním, urieknutím a porobením, diabolským sužovaním
a posadnutím, upadnutím do moci diabla, pred všetkým zlom, hriechom,
túžbou, závisťou, žiarlivosťou, falošnosťou, fyzickými i psychickými
chorobami, morálnou a duchovnou skazenosťou, spôsobenými diablom.
Spáľ všetky tieto zlá v pekelnom ohni, aby už viac nesužovali mňa ani žiadne
iné stvorenia.

V mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, skrze jeho slávny Kríž, na príhovor
Nepoškvrnenej Panny Márie a mocou všemohúceho Boha rozkazujem
všetkým nečistým duchom, aby ma okamžite opustili, aby definitívne odo
mňa odstúpili do večného pekla spútaní reťazami skrze svätého Michala,
archanjela, svätého Gabriela, archanjela, svätého Rafaela, archanjela, i skrze
našich strážnych anjelov, rozmliaždení pätou Najsvätejšej a Nepoškvrnenej
Panny Márie. Amen.

(Určité telesné ťažkosti, zvyčajne lekársky nediagnostikovateľné, môžu byť spôsobené
(vyvolané) zlorečením alebo čiernou mágiou. Zlorečenie a praktizovanie čiernej mágie je
vždy ťažkým hriechom. Ak je namierené na osobu zotrvávajúcu v ťažkom hriechu, môže
byť veľmi účinné. Preto najúčinnejším liekom i prevenciou je neustále úsilie žiť v milosti
posväcujúcej, teda pravidelná sviatosť zmierenia a prijímanie Eucharistie. (Podľa
brožúrky: Pane, príď mi na pomoc.))

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup –
metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.)