Základné modlitby a pravdy

Do neba volajúce hriechy

 1. Úmyselná vražda.
 2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.
 3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.

 

Hlavné prikázanie

 • Milovať budeš Pána, svojho Boha,
  z celého svojho srdca, z celej svojej duše,
  zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
  a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

 

Tajomstvá posvätného ruženca

Radostný ruženec

 1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
 5. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla.

Ruženec svetla

 1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
 2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
 3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
 4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
 5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec

 1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
 5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec

 1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. Ježiš, ktorý Ťa, Panna, vzal do neba.
 5. Ježiš, ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval.

 

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus! Naveky. Amen.

 

Znamenie kríža (Prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen.

 

Otče náš – modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

 

Anjelské pozdravenie

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

Verím v Boha (Vyznanie viery, Crédo)

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša
Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha
Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa
vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Chvála najsvätejšej trojice

Sláva Otcu i Synu i Ducha Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je
i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Šesť hlavných právd

 1. Boh je jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov,
  ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

Pätoro cirkevných prikázaní

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas´, Mária, …
Hľa, služobnica Pána.
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas´, Mária, …
A Slovo sa telom stalo.
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas´, Mária, …
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal
človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho
umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

 

Pod tvojou ochranou

od tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás
vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Sedem darov Ducha Svätého

 1. Dar múdrosti.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar sily.
 5. Dar poznania.
 6. Dar nábožnosti.
 7. Dar bázne voči Bohu.

Sedem sviatostí

 1. Krst.
 2. Birmovanie.
 3. Eucharistia.
 4. Pokánie.
 5. Pomazanie chorých.
 6. Posvätná vysviacka.
 7. Manželstvo.

Sedem hlavných hriechov

 1. Pýcha.
 2. Lakomstvo.
 3. Smilstvo.
 4. Závisť.
 5. Obžerstvo.
 6. Hnev.
 7. Lenivosť.

Vzbudenie viery, nádeje a lásky

Môj Bože, verím v teba, lebo si večná Pravda.
Môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečné Milosrdenstvo.
Môj Bože, milujem ťa, lebo si sama Dobrota a Láska.

Božské činnosti

1. Viera.
2. Nádej.
3. Láska.

Mravné činnosti

1. Rozvážnosť.
2. Spravodlivosť.
3. Statočnosť. (Mravná sila)
4. Miernosť.

Odporúčané modlitby a pravdy

DUŠA KRISTOVA (Vhodná ako modlitba po sv. prijímaní)
Duša Kristova, posväť ma, telo Kristovo, spas ma,
Krv Kristova napoj ma, voda z boku Kristovho obmy ma.
Utrpenie Kristovo, posilni ma, ó dobrotivý Ježiš, vyslyš ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od Teba, pred zlým nepriateľom zachráň ma.
V hodinu smrti mojej povolaj ma a káž mi prísť k tebe, aby som Ťa so
všetkými svätými chválil a velebil naveky. Amen.

Skutky telesného milosrdenstva

1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.

Skutky duchovného milosrdenstva

1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa živých a mŕtvych.

Šesť hriechov proti Duchu svätému

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

Za zosnulých

Modlime sa za zosnulých veriacich. Otče náš. Zdravas´.
V. Odpočinutie večné daj im, Pane.
R. A svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Deväť cudzích hriechov

1. Dávať iným radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy iných.

Raduj sa, nebies kráľovná

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.
V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
R. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.
Modlime sa.
Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána
Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj,
aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti
večného života. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.
Túto modlitbu sa modlíme namiesto Anjel Pána vo Veľkonočnom období.

K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa, vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla ) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (á)
bol (a) raz v nebi spasený (á). Amen.

Ovocie Ducha svätého

Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť,
dobrota, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť,
zdržanlivosť, čistota.

(Gal 5, 22–23;)