Vianočné SMS

Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem,
z úprimného srdca toto vám vinšujem:
aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom,
vašim dobrým radcom a dobrým priateľom.
A tiež od nerestí, ktorých bude dosti,
uchovaj dom tento, ty nebeský hosti!


Dobrý deň vinšujem, nesiem vám novinku,
nože počúvajte: V mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet,
aby nám vykúpil celučký celý svet.


Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na všetky starostia prežite ich v láske a radosti!


V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky:
Pán Kristus je narodený,tak nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme a slávu prespevujme.
To mu bude premilé,dá nám sviatky šťastlivé.


Nech dnes najkrajší zaznie zvonu hlas,
v deň, ktorý rozveselil Ježiško v každom z nás.
Nech láska nás vždy krásne hreje a zdravie nech sa z lásky skveje.
Taktiež pokoj v duši a v rodine o polnočnej hodine.


Príďte ku mne, volám Vás,
som Váš priateľ, som Váš brat.
Hlboké prežitie Ježišovej blízkosti
a z toho plynúcu vianočnú radosť a pokoj praje…


Zrodila sa láska v krásnu hodinu.
Ježiško svojou malou rúčkou nech žehná celú Vašu rodinu.
Krásne Vianoce a v novom roku všetko dobré praje…


Od Ježiška balík zdravia,
vzácny podklad ako vravia.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.


V jasličkách Ježiško taký je malý,
a predsa jemu sa klaňali králi.
Taký chudobný v jasličkách drieme,
a predsa on je pán neba i zeme.


Radujem sa v tieto sviatky z narodenia Krista Pána,
nech vám on, milí rodičia, všetko dobré z neba dáva.


Na jedličke hviezdy svietia, v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,  žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc duší vloží, radosť, šťastie, pokoj Boží.


Jak radostná to novina,dnes daroval nám Boh Syna.
Preto všetci sa radujme, aleluja prespevujme.
Do Betlema s mysľou poďmea srdcom sa znovuzrod’me
by mal v nás Boh zaľúbenie, plesaj ľudské pokolenie.
Pomáhaj nám, Pane Bože, v stálom zdraví s vôľou sladkou
dožiť mnoho Vianoc sviatkov.


Chytro, chytro do Betlehema, anjel spieva Glória.
Zrodila tam Ježiška nám,Matka Božia, Mária.
Zoberme mu masla, mliečka, pri jasliach kľaknime.
Drahé, zlaté Jezuliatko,všetci sa ti koríme.


Zasa sme dožili tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia tento život krátky,
pri tom ja radosť svoju vyslovujem,
a vás všetkých zdravých v tie Vianočné sviatky
pozdravujem.


Vinšujem Vám tieto Vianoce, Krista Pána narodenie,
aby Vám dal šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie
a po smrti kráľovstvo nebeské.


Prišiel z nebies na zem k nám, náš Spasiteľ a náš Pán.
Príbytkom mu bola maštaľ a kolískou jasličky.
V chudobe žil a biedu trel, náš Ježiško maličký.


Zvonia všetky zvony sveta cingi-lingi-bom!
Na svet prišlo drahé dieťa biednym rodičom.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
zato, že k nám z neba prišiel svoje srdcia dáme mu.
Maštaľka je skromná, tichá, králi do nej náhlia sa.


Vinšujem vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia.
Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti,
do srdca svornosti.Anjel pokoja nech medzi vami prebýva
a láska Krista Pána nech u vás spočíva.


Na dieťatko oslík dýcha, svieti hviezda – stokrása.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.


Chudoba v maštaľke, chudoba okolo,
chudobní pastieri nablízku pásli,
toľko však radosti na svete nebolo,
koľko je okolo chudobných jaslí.
Chudobným blaženosť sľubuje v Písme,
vo svojej chudobe my spokojní sme.


Ježiškova ručička nech vás požehná,
Ježiškova Matička nech vám pomáha,
anjeli z neba nech vám spievajú,
radostné Vianoce nech vám volajú.


Zažiarte hviezdičky, zašumte jedličky,
Poletuj sniežik len, raduj sa celá zem.
Náš Ježiško maličký, pod ochranou Matičky.


V mestečku Betléme, v jasličkách na slame,
leží to dieťatko, na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel, Boží i človečí,
nikto ho nevidel, každý to dosvedčí.
A ja mu do diaľky srdiečko posielam namiesto hrkálky.


Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu,
modlitbou vianočnou potešte sa spolu.
Ježiško maličký, nech rozdá balíčky
a ostane s vami navždycky.


Príchod malého Ježiška, nech vás naplní úprimnou radosťou,
potechou, pokojom, dá zabudnúť na všetky starosti života
a umožní vám radostný vstup do Nového roku.
Z úprimného srdca vám želám požehnané sviatky.


Vianoce lásky a pokoja,nech vám bolesť zahoja.
S Ježiškom malým tešte sa spolu,
keď budete sadať k štedrovečernému stolu.


Dočkali sme sa slávnosti, v tej veľkej radosti.
Dočkali sme sa Krista Pána, porodila ho svätá Panna,
v mestečku Betleme, v jasličkách na slame.
Vitaj, vitaj Boží Synku, priniesli sme vám radostnú novinku.


Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým,
dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky.
Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu,
nech vám nikdy nezovšednie, ani v Novom roku.


Nech trvá táto noc naveky vo svojom krásnom čare.
Čo v láske roznáša cvengot zvončekov dobrej vôle.
A každé miesto na zemi nech sa premení na jednu veľkú rodinu.


Láska Božia, láska veľká
deťom vkladá do hrdielka
pieseň o jasličkách.
Dieťa čo sa narodilo
radosťou ich obdarilo,
zažalo jas v líčkach.


Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.
Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Zošli požehnania aj do nášho domu,
by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.


Slávny skutok boží, stal sa nám tej noci,
narodil sa nám Pán, z divnej Božej moci.
I vy ste rodičia moji potešení, že nám je Spasiteľ drahý narodený.
On nech milosť svoju dá do nášho domu,vieru, lásku, cnosť,
po časnom živote v tej večnej dobrote i nebeskú radosť.


Čože vám mám zavinšovať v tejto svätej chvíli,
keď Ježiško dolu z neba k nám sa na zem schýlil.
Nech vám on len zdravie dáva, spokojnosť
a silu v láske, svornosti a šťastí, žite každú chvíľu.


Vinšujem vám vianočné hody,aby ste nepili veľa vody.
Pre deti radosti, pre gazdinú a gazdu veľa požehnania a milosti.


Slávime Krista narodenie, i ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.
On je sám ten darca pokoja, radosti, i duši spasenia vo vekoch večnosti.
Kto sa jeho drží, k tomu sa on kloní, citom neslýchaným srdce mu obnoví.
Preto sa ho chopme vierou v tej časnosti, aby nám daroval slávu do večnosti.


V tieto vianočné sviatky, poviem vám vinš krátky:
Pán Ježiš je narodený, takže nie sme zarmútení,
ale sa tu radujme a na slávu prespevujme.


Keď slávime toto Krista Pána narodenie
i  ja vám kresťanské nesiem pozdravenie.
S vinšom, aby z darov podiel ste dostali,
ktoré celému svetu nesie Ježiško malý.


Vinšujem vám, čo si od milého Pána Boha žiadate:
šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie a nech vás
tak Pán Boh žehná ako z neba rosa padá.