Ako sa modliť

Prvou podmienkou aby som sa mohol modliť je to, že som už pozval Pána do svojho života a podriadil som mu svoj život. Ak si to ešte neurobil, tak nahlas povedz a precíť každé slovo tejto modlitby:

Drahý Bože, viem, že to čo ma oddeľuje od tvojej svätej prítomnosti, sú moje hriechy, lebo nič nečisté sa nemôže dostať do tvojej prítomnosti. Odpusť mi Pane všetky moje previnenia. Ty si jedinou cestou k nebeskému otcovi. Ty si bol zabitý preto, aby som ja nemusel zomrieť. Ty si zaplatil svojou drahocennou krvou za to, aby mohol byť odpustený každý jeden môj hriech. Ľutujem každý jeden môj hriech a odvraciam sa od nich a ty sám mi pomôž, aby som ťa už neurážal tými istými hriechmi. Pomôž mi prosím žiť čistý život a ukazuj mi veci, ktoré ma od teba oddeľujú. Podriaďujem od teraz svoj celý život tebe. Chcem ti slúžiť s oddaným srdcom. Chcem ti byť poslušný a ísť všade tam, kam ma pošleš a bez námietok urobím vždy to, o čo ma ty Bože požiadaš, hoci by som tomu aj nerozumel v tej chvíli. Chcem ti byť poslušným každý deň Duchu Svätý. Veď ma stále, aby som bol presne taký, ako ma chceš mať ty. Urob ma citlivým na Boží hlas. Chcem ťa každý deň hľadať v čase strávenom v tvojej prítomnosti, v modlitbe a vo svätom písme. Chcem plniť tvoju vôľu, Pane. Pomáhaj mi v tom každý deň. Amen.

Ale prečo sa vlastne modlíme?

  1. Hľadanie Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosť
  2. Učím sa ovládať svoje myšlienky
  3. Dávame voľnosť našim modlitbám, snažíme sa zlepšiť
  4. Učíme sa túžiť po Bohu tak, ako túži Boh

V Evanjeliu podľa Matúša (s. 6,9-13) sa píše: Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.

Jedným z najdôležitejších prvkov modlitby je spev. Krátke spevy opakované znova a znova dávajú modlitbe meditatívny ráz. Prostredníctvom krátkeho textu vyjadrujú nejakú základnú skutočnosť viery, ktorá je ľahko uchopiteľná mysľou. Tým, že sa slová veľakrát opakujú, preniká táto skutočnosť postupne celou bytosťou. Meditatívny spev sa tak stáva spôsobom načúvania Bohu. Tak sa každý môže zúčastniť spoločnej modlitby a spolu s ostatnými zotrvať v pozornom očakávaní Boha bez potreby stanoviť presne dĺžku času.